Vedtægter for Europaforum, CVR-nr. 35508716

§ 1. Navn

• Foreningens navn er Europaforum.

• Foreningen har postadresse hos den ansvarshavende redaktør.


§ 2. Formål

• Foreningens formål er at fremme en offentlig debat om EU-politik, der tager udgangspunkt i, at EU er en integreret del af Danmarks og de fleste andre europæiske landes demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

• Europaforum offentliggør sin formidling på hjemmesiden Europaforum.dk og stiller den til rådighed for alle medlemmer af redaktionen, der ønsker at genbruge indholdet til formidling af EU-politik i andre sammenhænge.


§ 3. Organisation

• Foreningen består af individuelle medlemmer, der betaler kontingent for et år af gangen, samt aktive medlemmer af redaktionen.

• Virksomheder og organisationer med selvstændigt CVR-nummer kan være støttemedlemmer. Virksomheder og organisationer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

• Medlemmer, der har betalt kontingent indenfor det seneste år eller er aktive medlemmer af redaktionen, har hver en stemme på generalforsamlingen.

• Foreningens daglige arbejde ledes af en redaktørgruppe, hvoraf én redaktør er ansvarshavende og én redaktør er økonomiansvarlig.

• Alle redaktører er på valg på generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne kan nye redaktører optages af den eksisterende redaktørgruppe ved almindeligt flertal.

• Foreningens arbejde udføres af en redaktion af frivillige og/eller lønnede medarbejdere. Det er ikke nødvendigt at betale kontingent, hvis man deltager som aktiv medarbejder i redaktionen; dog er kontingentet obligatorisk for redaktører.

• Man kan optages som aktivt medlem af redaktionen, hvis der er flertal for det i redaktørgruppen. Aktive medlemmer kan være frivillige eller lønnede og kan enten optages for en afgrænset periode, indtil de ikke længere ønsker at være aktive medlemmer eller indtil redaktørgruppen opsiger dem, hvilket kræver en måneds varsel. Aktive medarbejdere har stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen.

• Medlemmer af eller kandidater til Europa-Parlamentet eller Folketinget kan ikke være medlemmer af redaktionen eller redaktørgruppen.


§ 4. Generalforsamling

• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

• Alle medlemmer, redaktører og aktive deltagere i redaktionen har ret til at deltage i generalforsamlingen og har stemme- og opstillingsret.

• Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår.

• Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i redaktørgruppen eller de aktive medlemmer af redaktionen fremsætter ønske om det med angivelse af begrundet dagsorden.

• Generalforsamlingen indkaldes med skriftlig meddelelse til alle medlemmer, støttemedlemmer, redaktører og aktive medlemmer af redaktionen, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

• Generalforsamlingen kan enten afholdes fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

• Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Den ansvarshavende redaktørs beretning for det forløbne år.
4. Den økonomiansvarlige fremlægger revideret regnskab og budget for det kommende år.
5. Afstemning om det reviderede regnskab.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af
a. ansvarshavende redaktør
b. økonomiansvarlig
c. redaktører med ansvar for særlige emner og/eller opgaver
d. revisor og evt. suppleant
8. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
9. Eventuelt.

• Alle medlemmer, redaktører og aktive deltagere i redaktionen kan stemme via fuldmagt. Dog kan hver fremmødt person højest medbringe én fuldmagt.

• Den økonomiansvarlige sikrer, at kun stemmeberettigede kan stemme på generalforsamlingen.

• Valg og afstemninger på generalforsamlingen, som ikke vedrører vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


§ 5. Redaktørgruppens arbejde

• Redaktørgruppen forestår foreningens daglige drift.

• Den ansvarshavende redaktør er tovholder for redaktørgruppen og redaktionen.

• Møder i redaktørgruppen kan enten afholdes fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøder.

• Redaktørgruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om.

• Redaktørgruppen kan efter aftale og med almindeligt flertal optage frivillige eller lønnede medarbejdere i redaktionen på ubestemt tid eller i en afgrænset periode.

• Redaktørgruppen kan med en måneds varsel afskedige frivillige eller lønnede medarbejdere i redaktionen, dog under hensyntagen til eventuelle skriftlige aftaler med dem.

• En beslutning om optagelse af nye redaktører udenfor generalforsamlingerne kræver, at to tredjedele af alle redaktører stemmer for optagelsen af den nye redaktør.

• Beslutninger i redaktørgruppen, som ikke vedrører optagelsen af nye redaktører, træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er den ansvarshavende redaktørs stemme udslaggivende.

• Redaktører og andre bidragydere til Europaforum kan modtage honorarer eller anden aflønning fra Europaforum efter nærmere aftale med den økonomiansvarlige og den øvrige redaktørgruppe.

• Den økonomiansvarlige kan ikke modtage honorarer eller anden aflønning fra Europaforum.


§ 6. Økonomi

• Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

• Foreningen har ved stiftelsen en kapital på kr. 0,00.

• Foreningens bankkonti skal lyde på foreningens navn. Alle midler, der tilfalder foreningen, indsættes på disse konti.

• Foreningens midler skal anvendes til dækning af udgifter, der er forbundet med at opfylde foreningens formål.

• Den økonomiansvarlige udarbejder foreningens årsregnskab i samarbejde med resten af redaktørgruppen.

• Den økonomiansvarlige udarbejder et budget for det kommende år i samarbejde med resten af redaktørgruppen.


§ 7. Vedtægtsændringer

• Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede.


§ 8. Foreningens opløsning

• Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

• Hvis foreningen opløses, overgår dens midler til Europabevægelsen Fyn, CVR-nr. 36330678. Hvis Europabevægelsen Fyn ikke eksisterer på opløsningstidspunktet, overgår foreningens midler til almennyttige og velgørende formål.


Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. januar 2016 og senest ændret den 19. august 2017 og den 22. august 2020.

Europaforum

Vi er en EU-politisk blog- og debatside, som fokuserer på, hvordan DU kan få indflydelse på det politiske system.

Demokrati

Europaforum arbejder for en offentlig debat om EU-politik, der er baseret på, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

Fra arkivet: TTIP

Europaforum bringer en afbalanceret præsentation af debatten om den nu skrinlagte handelsaftale TTIP mellem EU og USA.