Vedtægter for Europaforum, CVR-nr. 35508716

§ 1. Navn

• Foreningens navn er Europaforum.

• Foreningen har postadresse hos den ansvarshavende redaktør.


§ 2. Formål

• Foreningens formål er at fremme en offentlig debat om EU-politik, der tager udgangspunkt i, at EU er en integreret del af det danske demokrati og derfor en naturlig kampplads for forskellige politiske holdninger.

• Europaforum anvender hjemmesiden Europaforum.dk som sit primære arbejdsredskab og stiller hjemmesidens indhold til rådighed for alle medlemmer af redaktionen, der ønsker at genbruge indholdet til formidling af EU-politik i andre sammenhænge.


§ 3. Organisation

• Foreningen består af en valgt redaktion, en valgt bestyrelse samt sponsorer, der betaler et sponsorat for et år af gangen.

• Privatpersoner samt virksomheder og andre organisationer med selvstændigt CVR-nummer kan være sponsorer. Virksomheder og organisationer har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

• Privatpersoner, der har betalt et sponsorat til Europaforum indenfor det seneste år, har hver en stemme på generalforsamlingen. Det er ikke påkrævet at betale et sponsorat for at være valgbar.

• For privatpersoner fastsættes sponsoratets størrelse af generalforsamlingen. Virksomheder og organisationer kan bidrage med sponsorater af anden størrelse efter aftale med redaktionen.

• Foreningens daglige arbejde ledes af redaktionen. Udover redaktørerne har alle medlemmer af bestyrelsen ret til at deltage i redaktionsmøderne med stemmeret.

• Alle redaktører er på valg på generalforsamlingen. Mellem generalforsamlingerne kan nye redaktører optages af den eksisterende redaktion ved almindeligt flertal.

• Foreningens økonomi varetages af en bestyrelse på tre personer, hvoraf en er økonomiansvarlig. Alle medlemmer af bestyrelsen er på valg på generalforsamlingen.

• Medlemmer af eller kandidater til Europa-Parlamentet eller Folketinget kan ikke være medlemmer af redaktionen eller bestyrelsen.


§ 4. Generalforsamling

• Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

• Alle redaktører, bestyrelsesmedlemmer og sponsorer har ret til at deltage og tale på generalforsamlingen.

• Ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår.

• Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af redaktionen eller bestyrelsen fremsætter ønske om det med angivelse af begrundet dagsorden.

• Generalforsamlingen indkaldes med skriftlig meddelelse til alle sponsorer og medlemmer af redaktionen og bestyrelsen, afsendt senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

• Generalforsamlingen kan enten afholdes fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

• Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Den ansvarshavende redaktørs beretning for det forløbne år.
4. Den økonomiansvarlige fremlægger revideret regnskab og budget for det kommende år.
5. Afstemning om det reviderede regnskab.
6. Fastlæggelse af størrelse på sponsorat.
7. Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år.
8. Valg af
a. ansvarshavende redaktør
b. redaktører med ansvar for særlige emner og/eller opgaver
c. bestyrelsesformand
d. økonomiansvarlig
e. et tredje bestyrelsesmedlem og evt. suppleanter
f. revisor og evt. suppleant
9. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
10. Eventuelt.

• Privatpersoner, der har betalt et sponsorat til Europaforum indenfor det seneste år, er stemmeberettigede. Den økonomiansvarlige sikrer, at dette overholdes på generalforsamlingen.

• Valg og afstemninger på generalforsamlingen, som ikke vedrører vedtægtsændringer eller foreningens opløsning, afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.


§ 5. Redaktionens arbejde

• Redaktionen forestår foreningens daglige drift.

• Den ansvarshavende redaktør er medlem af og tovholder for redaktionen.

• Redaktionen mødes så ofte, det skønnes påkrævet.

• Redaktionsmøder kan enten afholdes fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

• Redaktionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om. Bestyrelsesmedlemmer kan vælge at deltage i redaktionsmøderne med stemmeret eller give en skriftlig fuldmagt.

• En beslutning om optagelse af nye redaktionsmedlemmer kræver, at to tredjedele af alle deltagende stemmeberettigede stemmer for optagelsen af det nye medlem.

• Beslutninger i redaktionen, som ikke vedrører optagelsen af nye redaktionsmedlemmer, træffes med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er den ansvarshavende redaktørs stemme udslaggivende.


§ 6. Bestyrelsens arbejde

• Bestyrelsen er ansvarlig for Europaforums økonomi.

• Bestyrelsesformanden er medlem af og tovholder for bestyrelsen.

• Bestyrelsen mødes så ofte, det skønnes påkrævet.

• Bestyrelsesmøder kan enten afholdes fysisk eller online, eksempelvis som video- eller chatmøde.

• Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede eller har givet en skriftlig fuldmagt til de konkrete beslutninger, der skal stemmes om.

• Den økonomiansvarlige træffer beslutninger om foreningens økonomi i dagligdagen.

• Beslutninger, der vedrører honorarer og andre lønninger samt udgifter på 5.000 kr. og derover, skal træffes med enstemmighed i bestyrelsen.

• Redaktører og andre bidragydere til Europaforum kan modtage honorarer eller anden aflønning fra Europaforum efter nærmere aftale med den økonomiansvarlige og resten af bestyrelsen.

• Redaktører og andre bidragydere til Europaforum kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, hvis de har indgået aftaler om aktuelle eller fremtidige honorarer/anden aflønning eller hvis de har modtaget honorarer/anden aflønning indenfor de seneste to år.

• Medlemmer af bestyrelsen kan ikke modtage honorarer eller anden aflønning fra Europaforum.


§ 7. Økonomi

• Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

• Foreningen har ved stiftelsen en kapital på kr. 0,00.

• Foreningens bankkonti skal lyde på foreningens navn. Alle midler, der tilfalder foreningen, indsættes på disse konti.

• Foreningens midler skal anvendes til dækning af udgifter, der er forbundet med at opfylde foreningens formål.

• Den økonomiansvarlige udarbejder foreningens årsregnskab i samarbejde med resten af bestyrelsen.

• Den økonomiansvarlige udarbejder et budget for det kommende år i samarbejde med resten af bestyrelsen.

• Foreningens årsregnskaber er offentligt tilgængelige på Europaforum.dk.


§ 8. Vedtægtsændringer

• Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede.


§ 9. Foreningens opløsning

• Foreningen kan kun opløses efter forslag herom vedtaget med to tredjedeles flertal blandt alle deltagende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 måneds mellemrum.

• Hvis foreningen opløses, overgår dens midler til Europabevægelsen på Fyn, CVR-nr. 36330678. Hvis Europabevægelsen på Fyn ikke eksisterer på opløsningstidspunktet, overgår foreningens midler til almennyttige og velgørende formål.


Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 7. januar 2016 og senest ændret den 19. august 2017.